Privacyverklaring

Door onze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving en dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetgeving. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u niet toegestaan deze site te gebruiken of er toegang toe te krijgen. Het materiaal op deze website is beschermd door het toepasselijke copyright- en merkenrecht.

Wettelijke informatie en gebruiksvoorwaarden

Onderhavige internetsite wordt ontwikkeld en beheerd door TSC Security. Gelieve in geval van problemen contact op te nemen met info@tscsecurity.be.

Aansprakelijkheid - juistheid van de informatie

De website van Spotdesign technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Spotdesign garandeert niet dat de materialen op haar website accuraat, volledig of actueel zijn. Spotdesign kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op haar website. Spotdesign verplicht zich echter niet tot het updaten van de materialen.

Hyperlinks

Het is mogelijk dat deze Website of een verwante dienst een koppeling bevat naar een andere Website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze koppeling is echter louter informatief en TSC Security biedt geen enkele garantie, van welke aard ook, met betrekking tot elke andere Website waartoe de gebruiker toegang zou kunnen hebben via deze koppeling. Hun aanwezigheid betekent geenszins dat TSC Security zich achter hun inhoud schaart of eender welke aansprakelijkheid aanvaardt voor de inhoud of het gebruik van deze andere websites. De hiervoor vermelde omstandigheden kunnen in geen geval resulteren in enige financiële vergoeding.

Cookies

Als u ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, gebruiken wij Google Analytics om algemene statistieken te genereren en te bekijken hoe onze website wordt gebruikt door het publiek. De analytics-programma’s en cookies die wij gebruiken, volgen niet wat specifieke bezoekers op onze website aan het doen zijn. Met deze statistieken is het mogelijk onze diensten te optimaliseren. Voor meer informatie over Google Analytics, zie graag de Google Analytics privacy overview.

Wetgeving bescherming en verwerking van gegevens

Het is voor ons belangrijk dat je ons moeiteloos kan vertrouwen. We maken er dan ook een punt van om de persoonlijke levenssfeer zo veel als mogelijk te beschermen. Om ons werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en jou een optimale service te kunnen bieden verzamelen we bepaalde persoonsgegevens van onze klanten, bezoekers van de website en gebruikers van onze diensten. Het spreekt voor zich dat we met deze gegevens heel voorzichtig omspringen, we beheren deze gegevens op een veilige en respectvolle manier.

Over welke gegevens het dan juist gaat, hoe lang we deze bijhouden en voor welke doeleinden kan je hieronder lezen in ons privacybeleid. Iedereen moet controle hebben over zijn eigen persoonsgegevens en daarom willen we iedereen de kans geven om te beslissen welke gegevens je met ons wil delen en welke niet.

De wet van 8 december 1992 (“Privacywet”) en de wet van 13 juni 2005 (“Wet Elektronische Communicatie”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten regelen de bescherming van je persoonsgegevens  https://www.privacycommission.be/nl/privacywet-enuitvoeringsbesluiten.

Wij engageren ons onze plichten na te leven en je rechten te respecteren telkens wanneer wij je gegevens verwerken. Indien je dieper wil ingaan op dit onderwerp raden wij je aan de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer https://www.privacycommission.be/nl te raadplegen.

1. Wat betekent ‘verwerking van gegevens’ en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

TSC Security treedt op als de verwerker van je persoonlijke gegevens.

2. Welke soorten persoonlijke gegevens verzamelen we? Onder

Onder persoonlijke gegevens, oftewel ‘persoonsgegevens’ verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon (de ‘betrokkene’) betrekking hebben. Dit zijn gegevens die je ons doorgeeft, bijvoorbeeld wanneer je:

 • onze website bezoekt
 • een aankoop doet
 • een abonnement aangaat
 • contact opneemt
 • deelneemt aan evenementen en/of wedstrijden.

Daarnaast is het ook mogelijk dat we bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen uit externe bronnen of via derden.

Meer concreet kan dit om gegevens gaan zoals

 • contactgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres;
 • profielgegevens: geslacht, geboortedatum, leeftijd, taalvoorkeur, persoons- en facturatiegegevens voor online aankopen;
 • IP-adres;

3. Waarom verwerken wij je gegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Daarbij verwerken we altijd alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om het door ons beoogde doel te realiseren. Zo gebruiken wij persoonsdata:

 • met verkregen toestemming;
 • in uitvoering van een contract
 • om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting
 • in het geval dat TSC Security een gerechtvaardigd belang heeft dat zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkene.

De volgende doelstellingen vereisen dat we gebruik maken van jouw persoonsgegevens:

 • het creëren en beheren van je persoonlijke account bij TSC Security;
 • om je bestellingen te verwerken via onze online diensten;
 • om tekstberichten over de leverstatus te kunnen bezorgen;
 • om contact te kunnen opnemen indien er zich wijzigingen of problemen zouden voordoen met de aflevering van de door bestelde items;
 • om wijzigingen in onze diensten te laten weten;
 • om je aanbiedingen te sturen zoals nieuwsbrieven, promoties en nieuwe aanbiedingen;
 • om wedstrijden te organiseren;
 • om jouw klantengetrouwheid te belonen;
 • om via je account kredietcontroles uit te voeren;
 • om gerichte marketing te sturen.

4. Hoe beveiligen wij je gegevens?

Wij staan ervoor garant dat het beveiligingsbeleid dat wij voeren bij de verwerking van persoonsgegevens steeds voldoende is, volgens de huidige stand van de techniek, om ons te wapenen tegen een ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of verlies.

Om aankopen met de kaart zo veilig mogelijk te laten verlopen wordt de informatie via een beveiligde verbinding verstuurd zodat derden je persoonlijke gegevens niet kunnen lezen.

5. Confidentialiteit

Om voormelde doelstellingen te kunnen bereiken hebben alleen personen die daartoe een machtiging verkregen hebben toegang tot de persoonsgegevens. Die personen mogen de gegevens dan ook alleen maar verder verwerken indien dit noodzakelijk is voor het bereiken van die doelstellingen.

TSC Security garandeert dat het voldoende praktische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de vertrouwelijkheid van gegevens in haar interne werking te verzekeren.

6. Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Wij bewaren en verwerken je persoonsgegevens zo lang als nodig is in functie van het bereiken van de voormelde doelstellingen en in functie van de bestaande (contractuele) relatie tussen ons.

7. Verkopen we je gegevens aan derde partijen of geven we je gegevens door?

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden tenzij:

 • aan onze rechtsopvolgers;
 • dit vereist is voor onze dienstverlening;
 • er een wettelijke verplichting op ons rust;
 • er een gerechtvaardigd belang is voor %%company_name%% of de betrokken derde;
 • wij daarvoor de toestemming van jou verkrijgen.

In geval van internationale doorgifte van persoonsgegevens beschermen wij je gegevens volgens het beschermingsniveau dat is vereist door de Europese regelgeving.

Wij kunnen anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering gebruiken. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

8. Wat zijn je rechten en hoe kan je ze uitoefenen?

De gebruiker kan steeds op eenvoudig verzoek zijn/haar persoonsgegevens inkijken, laten verbeteren of laten verwijderen.

Bovendien heeft de gebruiker het recht om op elk tijdstip te vragen om zijn/haar gegevens niet langer te gebruiken voor doeleinden van direct marketing.

De gebruiker kan hiervoor steeds mailen naar info@tscsecurity.be

9. Blijf op de hoogte van aanpassingen

Het spreekt voor zich dat de verwerking van persoonsgegevens kan evolueren doorheen de tijd ten gevolge van gewijzigde wetgeving, technische vooruitgang, … TSC Security behoudt zich dan ook het recht voor om dit privacybeleid aan te passen in de toekomst indien nodig.

Wanneer dit gebeurt zal het zijn/haar gebruikers hiervan op gepaste wijze op de hoogte brengen via de bestaande apps en/of de websites van TSC Security.

Gratis offerte?

Laat uw gegevens na en we contacteren u zo spoedig mogelijk!

Neem contact op